baner_b
baner_a
Konferencja_Plonsk_a

Kim jesteśmy

Historia Stowarzyszenia

Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zostało powołane do życia na zjeździe założycielskim zwołanym w lutym 2008 roku w Sochaczewie. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw europejskich będących członkami Unii Eurpejskiej.

Stowarzyszenie zostało założone przez samorządy: Błonia, Ciechanowa, Gostynina, Grodziska Mazowieckiego, Kozienic, Legionowa, Lesznowoli, Łosic, Marek, Milanówka, Mszczonowa, Osiecka, Płońska, Podkowy Leśnej, Siedlec, Sokołowa Podlaskiego, Szydłowca, Teresina, Węgrowa, Wiązownej, Wołomina, Wyszkowa, Żabiej Woli, Pułtuska, Piastowa, Miasta Sochaczewa oraz Gminy Sochaczew.

Od momentu założenia Stowarzyszenie aktywnie współpracuje z partnerami zewnętrznymi m.in.: Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Związkiem Miast Polskich, Stowarzyszeniem Miasta w Internecie, Fundacją Wspomagania Wsi. Jest organizatorem i współorganizatorem spotkań, wyjazdów studyjnych, konferencji oraz szkoleń. Zrealizowało również kilka projektów z dofinansowaniem unijnym bądź ze środków norweskich.

Celami Stowarzyszenia są:
1. Wspieranie idei rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki wiedzy.
2. Reprezentowanie i obrona wspólnych interesów gmin w relacjach z administracją rządową i wojewódzką.
3. Wspieranie działań na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej na poziomie lokalnym i regionalnym w zakresie wspólnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
4. Prowadzenie dzialań na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturowego i ekonomicznego gmin z wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych w zakresie:
– zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminach województwa mazowieckiego,
– modernizacji i podnoszenia efektywności administracji samorządowej poprzez zastosowanie rozwiąząń teleinformatycznych,
– rozwoju edukacji w oparciu o zasadę kształcenia ustawicznego, w tym edukacji obywatelskiej z zastosowaniem rozwiązań „zdalnego nauczania”,
– przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców, w tym kobiet, osób niepełnosprawnych i pokolenia „trzeciego wieku”,
– promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej obywateli poprzez upowszechnienie telepracy,
– rozwoju dialogu społecznego między władzami a obywatelami z wykorzystaniem narzędzi i platform elektronicznych.

Stowarzyszenie urzeczywistnia wymienione cele między innymi poprzez:
1. Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki rozwoju społeczeństwa informacyjnego na styku z samorządem terytorialnym.
2. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej we wszystkich sprawach mających znaczenie dla samorzadów i stowarzyszonych gmin.
3. Przedstawianie organom administracji rządowej własnych projektów i rozwiązań dotyczących istotnych spraw stowarzyszonych gmin.
4. Reprezentowanie interesów Członków Stowarzyszenia wobec władz i instytucji państwowych i samorządowych i organizacji społecznych.
5. Inicjowanie i koordynowanie wspólnych przedsięwzięć podejmowanych w interesie Członków Stowarzyszenia.
6. Podejmowanie wspólnych dzialań zmniejszających bezrobocie wśród ludności gmin, współdziałanie w realizacji form pomocy społecznej ludności gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu.
7. Inicjowanie i wspieranie współpracy stowarzyszonych gmin z podmiotami zagranicznymi.
8. Promowanie wzorców „dobrych praktyk” w zakresie zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego na poziomie lokalnym i regionalnym m.in. poprzez organizację wizyt studyjnych, programów wymiany międzynarodowej.
9. Organizowanie i udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach, sesjach naukowych.
10. Tworzenie i realizacja własnych programów edukacyjnych oraz projektów inwestycyjnych zajmujących się rozwiązywaniem problemów lokalnych i regionalnych.
11. Doradztwo i pomoc oraz szklenie Członków Stowarzyszenia i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.
12. Udział w projektach finansowanych z programów wspólnotowych Unii Europejskiej lub innych źródeł oraz w projektach naukowo-badawczych wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego.