O stowarzyszeniu:

Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zostało powołane do życia na zjeździe założycielskim zwołanym w lutym 2008 roku w Sochaczewie. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw europejskich będących członkami Unii Eurpejskiej.

Stowarzyszenie jest organizatorem i współorganizatorem spotkań, wyjazdów studyjnych, konferencji oraz szkoleń. Zrealizowało również kilka projektów z dofinansowaniem unijnym bądź ze środków norweskich.

Celami Stowarzyszenia są:
1. Wspieranie idei rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki wiedzy.
2. Reprezentowanie i obrona wspólnych interesów gmin w relacjach z administracją rządową i wojewódzką.
3. Wspieranie działań na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej na poziomie lokalnym i regionalnym w zakresie wspólnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
4. Prowadzenie dzialań na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturowego i ekonomicznego gmin z wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych

Zrealizowane projekty:

Podnoszenie kompetencji polskich jednostek samorządu w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wykorzystania OZE z użyciem technologii informatycznych, w oparciu o doświadczenia norweskie