Zaproszenie,

W imieniu Zarządu Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, mamy przyjemność zaprosić przedstawicieli Członków Stowarzyszenia do udziału w Wizycie Studyjnej do samorządów w Austrii w dniach 15-18.05.2019 r.

Wyjazd współorganizowany jest przez Związek Miast Polskich i Związek Gmin Austriackich.

Udział w wyjeździe finansowany jest z budżetu Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Pierwszego dnia wizyty, tj; 15.05.2019 r. odbędzie się Walne Zebranie Członków MSSI o następującym porządku obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków MSSI.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków.
3. Powołanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu MSSI:
a) merytorycznego – z działalności Zarządu MSSI za rok 2018,
b) finansowego – bilans i analiza do bilansu,
6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej MSSI z całokształtu kontroli w zakresie działalności merytorycznej i finansowej za rok 2018.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Przyjęcie sprawozdań oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
10. Informacja o działalności bieżącej i planach Zarządu w zakresie podejmowanych działań na 2019 r.
11. Dyskusja nad kierunkami działań Stowarzyszenia.
12. Przyjęcie projektu budżetu na 2019 r.
13. Przyjęcie planu działania na 2019 r.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie zebrania.

Dodatkowe szczegółowe informacje zostały przesłane do członków stowarzyszenia w e-mailu.

Z poważaniem:

Małgorzata Bebelska

Prezes Stowarzyszenia